fbpx
Close

Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση της δικτυακής πύλης(site) www.daze.gr υπόκειται στους παρακάτω όρους, με τους οποίους εφόσον ο χρήστης διαφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του DAZE.GR. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται η συμφωνία του. Το DAZE.GR επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναθεωρεί και να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Συναίνεση Χρήστη.

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των Ο.Π.Π.Υ του www.daze.gr. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του www.daze.gr.

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις  υπηρεσίες του www.daze.gr, δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποκτούν την ιδιότητα μέλους του site www.daze.gr και συμφωνούν και αποδέχονται ότι από την πρώτη φορά που κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών επιθυμούν να λαμβάνουν εντελώς δωρεάν, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (π.χ.  e-mail), πάσης φύσεως ενημερωτικά μηνύματα για νέες ή/και υπάρχουσες υπηρεσίες ή/και πληροφορίες. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και συμφωνεί ότι αν ζητηθεί από τη Δικαιούχο, θα παρέχει πλήρη και ακριβή προσωπικά στοιχεία, όπου απαιτείται και σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρεί με δόλο φωνητικά ή εγγράφως, ανακριβή προσωπικά στοιχεία του ή στοιχεία τρίτου. Δεν θα χρησιμοποιεί τυχόν υπηρεσίες του www.daze.gr για περιεχόμενο το οποίο είναι μη νόμιμο, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό, επικίνδυνο και εν γένει ανήθικο.Tο www.daze.gr ζητάει από τον επισκέπτη /χρήστη τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και E-mail.

To  www.daze.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους του σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβίαση όρων του παρόντος. Η δικτυακή κίνηση του www.daze.gr  καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε.

Περιορισμοί Χρήσης του Site.

 Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του site για την άσκηση αθέμιτων  και παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming ή ότι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του site. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του site για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ρητώς αναφέρεται ότι οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

Οι χρήστες απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφαλείας των συστημάτων της www.daze.gr, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος, με σκοπό να παραβιάσουν την προστασία του απορρήτου.

 Άδεια.

 H χρήση του site δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του www.daze.gr, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης, κατ’ εφαρμογή των Ο.Π.Π.Υ της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου του www.daze.gr, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

Περιορισμός Ευθύνης.

 Η Δικαιούχος καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε το www.daze.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του www.daze.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες της Δικαιούχου και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση. Τα περιεχόμενα του www.daze,gr έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημία σας προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών ή πληροφοριών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.daze.gr. και αφορούν άλλες εταιρίες. Επιπλέον συμφωνείτε ότι η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.daze.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Το www.daze.gr δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και αποθετικής ή θετικής ζημίας, μέλλουσας ή υφιστάμενης.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Τα αναρτημένα στην DAZE.GR κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις των συντακτών τους και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.To www.daze.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του www.daze.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του www.daze.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο www.daze.gr έχουν τεθεί καλόπιστα για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν άμεσα εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.
Εμπορικά σήματα -λογότυποι, επωνυμίες, και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.daze.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Το λογότυπο και η εμπορική ονομασία DAZE.GR καθώς και το domain name “ww.daze.gr” αποτελούν ιδιοκτησία της κ.Μαρίας Νικοπούλου (marianikopoulou@daze.gr).

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Το www.daze.gr περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.daze.gr και συνεπώς το www.daze.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.daze.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo www.daze.gr. Συνεπώς, κάθε επίσκεψη και χρήση ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμου η ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ατομική ευθύνη του χρήστη.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το www.daze.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη-χρήστη  ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που  αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη-χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.daze.gr και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες αυτές είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.Ο επισκέπτης-χρήστης του www.daze.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του DAZE.GR είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.daze.gr δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα εγγεγραμμένα μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: Η Δικαιούχος θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της. Το www.daze.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί ο επισκέπτης, χρήστης των σελίδων υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και γνωρίζοντας τους όρους του παρόντος. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, επισκεπτόμενος απλώς την υπηρεσία www.daze.gr. Έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε την παρούσα δικτυακή τοποθεσία, χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας και εν γένει προσωπικά σας στοιχεία εφόσον δεν ζητάτε πληροφορίες για τις οποίες θα έχετε πρόσβαση μόνο με τον κωδικό ασφαλείας. Ο διακομιστής δικτύου συγκεντρώνει διευθύνσεις IP και όχι τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών. Οι διευθύνσεις IP που συγκεντρώνονται δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των χρηστών, αλλά την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στη δικτυακή τοποθεσία, των σελίδων που προβλήθηκαν κ.λμ., με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου της δικτυακής τοποθεσίας. Η Δικαιούχος δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, μελών, χρηστών στο www.daze.gr σε κανένα τρίτο φορέα.

Newsletters

Το www.daze.gr μπορεί να αποστέλλει βάσει δικού της προγραμματισμού ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (MailChimp). Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα του www.daze.gr και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες ΟΠΠΥ  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω ΟΠΠΥ ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν ανακύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της δικτυακής πύλης του www.daze.gr από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του DAZE.GR παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου, που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

 

Close

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε στο e-mail σας τα daze.gr Newsletters με όλα τα τελευταία μας νέα, αλλά και ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της μόδας και του σύγχρονου lifestyle!